Reglement

In dit reglement wordt de praktische gang van zaken vastgelegd met betrekking tot de loterij.

Dsv Concordia Delft, Brasserskade 236. 2616 LA te Delft, organiseert de loterij.

De opbrengst komt ten goed aan dsv Concordia Delft.

Op 22 februari 2018 is door de Kansspelautoriteit de kansspelvergunning verleend voor de uitvoering van de loterij onder nummer 12560.

De deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.

Degene die deelneemt aan de loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op https://www.concordiadelft.nl

Dsv Concordia Delft is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

De namen van de deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat Dsv Concordia Delft beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.

De zeven trekkingen vinden plaats in de maanden mei t/m oktober in het clubgebouw van Dsv Concordia Delft aan de Brasserskade 236 te Delft.

Voor de prijzen wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat op de website https://www.concordiadelft.nl

De trekkingen worden verricht in aanwezigheid van een dagelijks bestuurslid van de vereniging Concordia Delft en de aanwezigheid van een notaris.

De loten kosten EUR 100,- per stuk.

De loten zullen op nummer en naam worden geregistreerd.

De trekking zal worden gedaan uit alle verkochte en betaalde loten.

De uitslag van de trekkingen zal binnen een week na trekking worden gepubliceerd op de website: https://www.concordiadelft.nl onder vermelding van het winnende lotnummer.

Prijzen kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld. Dsv Concordia Delft is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.

Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door Dsv Concordia Delft worden betaald. De waarde van de prijs blijft voor de winnaar wat het is.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Op 1 december 2018 vervalt de geldigheid van alle loten en kunnen deelnemers geen aanspraak meer maken op de prijzen. Prijzen die niet voor 1 december zijn opgeëist, vervallen aan Dsv Concordia Delft te Delft.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Dsv Concordia

Het bestuur van Dsv Concordia Delft is gerechtigd een trekking uit te stellen, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website https://www.concordiadelft.nl met vermelding van de nieuwe datum van trekking.

De organisatie wil niets liever dan dat de loterij doorgaat maar daarvoor is wel een minimum aantal loten voor nodig van 600. Eind maart weten we of dat aantal gehaald is en zal het dagelijkse bestuur van Concordia zich moeten uitspreken over de definitieve doorgang van de loterij. Deze beslissing verwachten we voor 1 april.

De organisatieleden zijn ook gemachtigd tot het kopen van loten. Garantie voor eerlijke en transparante trekking wordt geregeld middels de aanwezigheid en controle van een notaris.

Het prijzenpakket is afhankelijk van het aantal verkochte loten. De organisatie zorgt dat minimaal 50% van de waarde van het aantal verkochte loten uitgekeerd wordt in de vorm van prijzen aan de prijswinnaars.

Bij minder dan 1000 verkochte loten zullen er minder prijzen beschikbaar komen. De organisatie garandeert wel dat er niet getoornd wordt aan de vier hoogste prijzen per trekking.

De prijzen worden veelal door sponsoren aangeboden. De aanbieders van de prijzen hebben zoal hun eigen leveringsvoorwaarden voor de prijzen. Over deze voorwaarden valt niet te onderhandelen en zullen door de prijswinnaars gerespecteerd moeten worden. Op de “prijzen pagina” zal de organisatie vooraf zoveel mogelijk informatie vertrekken over deze voorwaarden.

De prijzen vertegenwoordigen een waarde, de prijswinnaars kunnen deze waarde in plaats van de prijs niet in geld uitgekeerd krijgen.

Concordia kan niet verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van het product, eventuele problemen zullen door de prijswinnaar zelf met de leverancier overlegd moeten worden.

Met een lot speel je mee in iedere trekking. Binnen één trekking kan je slechts eenmaal een prijs winnen.

De lotnummers worden door de organisatie toegewezen aan de loten kopers. De kopers kunnen niet onderhandelen met de organisatie over het nummer.

De registratie van de loten in combinatie met de kopers zal gebeuren in het softwarepakket dat Concordia gebruikt van AllUnited. De werkelijk aanschaf van de loten en de daarmee gemoeide betalingen zullen vanaf april mogelijk zijn. De betaling kan gedaan worden via een Boeking van de bank met behulp van IDeal. Tevens zorgt de organisatie dat er een mogelijkheid komt om op Concordia lot(en) aan te kopen via een PIN transactie of met cash geld.

De prijzen worden door de organisatie na iedere trekking verstrekt aan de winnaars op een gekozen moment bij Concordia. De organisatie zorgt dat de prijswinnaars geïnformeerd worden over de exacte data en het hoe.

De eindtrekking zal feestelijk gebeuren op Concordia op of rondom de verjaardag van de club (15 oktober). Details over deze trekking en het feestelijke gebeuren zal door de organisatie gecommuniceerd worden.

Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.