Nieuws uit de ALV van 4 november

Tijdens de ALV van 4 november, met 44 aanwezigen, is Marrit Smit benoemd als secretaris van het algemeen bestuur. Na een zoektocht van meer dan een jaar is het bestuur verheugd weer een secretaris te hebben. Frédérique Groen heeft haar ambtsketting aan Marrit overgedragen en werd nogmaals bedankt voor haar jarenlange inzet ook als interim secretaris. Marcel Kokshoorn is herbenoemd voor een laatste termijn van 3 jaar als penningmeester. 

 

Tim Steunenberg kreeg de beker voor Concordiaan van het jaar uitgereikt. Tim is een voorbeeld van een trouwe vrijwilliger die in zijn rol van materiaalbeheerder veel voor de club betekent en altijd voor iedereen klaarstaat. Menig onderhoudsklus aan o.a. dug-outs, doelen, netten, hekwerken, ballen en vlaggen is door hem vakkundig uitgevoerd. 

Mark Dukker ontving de zilveren bal voor voetbalvrijwilliger van het jaar. De voorzitter voetbal prees Mark voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger en trainer/begeleider van menig voetbalteam. 

 

De jaarrekening over 2018/2019 is door de vergadering goedgekeurd en het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid. De club staat er financieel goed voor en samen met de stichting exploitatie sportaccommodatie Concordia is het gelukt om voldoende financiële middelen te organiseren om de noodzakelijke uitbreiding van kleedkamers te realiseren en onderhoudswerkzaamheden aan het clubhuis uit te voeren. Hierbij zullen ook de netto-opbrengst van de loterij van € 31.500 en de Obligatielening van €133.000, die door een aantal leden is verstrekt, worden ingezet.

Tijdens de vergadering is bekend gemaakt dat de gemeente Delft heeft besloten Concordia een lening te verstrekken voor de financiering van de nieuw te bouwen kleedkamers. Ook is de bouwvergunning verstrekt. De voorbereidingen voor de uitvoering van de nieuwbouw van kleedkamers kunnen nu in gang worden gezet en naar verwachting zal de bouw in de eerste helft van 2020 plaatsvinden.

 

Het bestuur heeft aangekondigd voor de zomer 2020 een toekomstplan voor Concordia op te zullen stellen en zal in juni 2020 een aantal scenario’s aan de leden voorleggen. De uitkomsten van dit plan zijn richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van Concordia als geheel en de sportafdelingen in het bijzonder. Dit plan is ook van belang voor het overleg met o.a. de gemeente Delft over de toekomst van het sportpark Brasserkade en aangrenzende Delftse Hout (Hertenkamp). Het college van B&W heeft recent besloten de ontwikkeling van een gebiedsvisie te starten om na te gaan op welke wijze het sportpark Brasserskade kan worden ontwikkeld en kan blijven voorzien in toekomstige behoeften voor sport gezien o.a. de groei van de gemeente Delft. Concordia is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en zal als veruit de grootste gebruiker van het sportpark een belangrijke rol vervullen.

 

Het bestuur heeft aangegeven samen met DHL een voorstel te hebben ingediend om de zogenaamde Wetra voetbalvelden 10 en 11 versneld te vervangen door kunstgras. Dit om de inzetbaarheid van deze velden te vergroten gezien het tekort aan voetbalvelden bij beide clubs. De gemeente heeft inmiddels aangegeven hier positief tegenover te staan. Er wordt nog verkend wanneer dit zou kunnen worden uitgevoerd.  Wat Concordia en DHL betreft wordt dit in de zomer van 2020 uitgevoerd. Er is echter nog geen besluit genomen. Indien dit project wordt uitgevoerd zal het niet meer mogelijk zijn te golfen over de voetbalvelden en zal de huur voor het gebruik van het DHL-veld worden beëindigd en kunnen kosten worden bespaard van huur en onderhoud. Een aantal golfers is teleurgesteld over deze ontwikkeling omdat er dan geen par 3/4 meer kan worden gepeeld. Het bestuur begrijpt dit maar is van mening dat er een mooie par 3 baan beschikbaar is die zeker in een behoefte voorziet.

 

Mededelingen Overzicht