Sierk Coolsma de nieuwe voorzitter van Concordia

Tijdens de online algemene ledenvergadering van 16 november 2020 is Sierk Coolsma benoemd tot voorzitter van Concordia. Pieter Kunz was aftredend en niet herkiesbaar omdat zijn statutaire termijn er nagenoeg opzat. Bram van Straalen, lid van het voetbalbestuur en verantwoordelijk voor de jeugd, is benoemd tot lid van het algemeen bestuur. 

 

Sierk en Bram blijven ook actief binnen het voetbalbestuur. De samenstelling van het algemeen bestuur is nu:

  • Sierk Coolsma (voorzitter)
  • Marrit Smit (secretaris)
  • Marcel Kokshoorn (penningmeester)
  • Rinus Kroon (lid)
  • Bram van Straalen (lid)

Tijdens de vergadering is ook het nieuwe bestuur van de stichting exploitatie sportaccommodatie Concordia bekend gemaakt. Het bestuur bestaat uit:

  • Pieter Kunz (voorzitter)
  • Ton van Schie (penningmeester)
  • Dick Schoorl (secretaris)
  • Paul Duinker (lid)
  • Fred Bos (lid)

Aan het begin van de vergadering hebben de leden de benoeming van Henk Schaareman tot erelid bevestigd. Ook werd stilgestaan bij het overlijden van erelid en lid van verdienste Cock Koreneef.

Tijdens de vergadering is het jaarverslag en het financieel jaarverslag behandeld en vastgesteld. Op basis van een positief verslag van de kascontrole commissie is decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Uit de financiële verslaglegging en begroting voor 2020/2021 blijkt dat ondanks de corona maatregelen en de sluiting van het clubhuis voor een aantal maanden er geen financieel tekort is en naar verwachting ook niet zal ontstaan in 2020/2021. Van de geboden overheidssteunmaatregelen wordt maximaal gebruik gemaakt. Het bestuur benut ook besparingsmogelijkheden die ontstaan door de beperkte openstelling (o.a. schoonmaak en energiekosten). 

Een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn besproken en de vergadering heeft het bestuur gemachtigd om het aangepaste reglement vast te stellen. Belangrijkste verandering is dat de contributie voortaan via automatische incasso zal worden geïnd.

De vergadering heeft ook steun uitgesproken voor het oprichten van een normen en waarden commissie die de gedragsregels binnen Concordia opnieuw gaat formuleren en o.a. communicatie gaat vormgeven in overleg met het algemeen bestuur.  

Medio 2021 zal veld 10 worden vervangen door kunstgras (zonder de bekende rubberkorrels) en veld 5 zal worden voorzien van een nieuwe toplaag. Dit betekent het einde van golfen over de voetbalvelden 10 en 11. Naar verwachting zal de veldverlichting i.s.m. de gemeente worden vervangen door ledverlichting. De ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het sportpark Brasserskade is helaas nog niet door de gemeente Delft opgestart.

Het algemeen bestuur is voornemens om voor medio 2021 een nieuw meerjarenplan te maken met betrokkenheid van de leden. Dit plan zal o.a. richting moeten geven bij besluivorming over verlenging van het huurcontract van de sportaccommodatie in 2022 en een mogelijke herinrichting van het sportpark Brasserkade (binnen de op te stellen gebiedsvisie). 

 

 

Nieuws Overzicht