Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 21 november 2022

Het bestuur nodigt de ereleden, leden van verdienste en alle Concordia leden van harte uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 21 november 2022 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Brasserskade 236 te Delft.

AGENDA  

 1. Opening door de voorzitter Sierk Coolsma 

 1. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2021 (bijlage 1) 

 1. Jaarverslag 2022, inclusief update verenigingsplan  

 1. Financiële verantwoording (bijlage 2) 

 • Resultaat 2021/22, Balans 30/06/2022 en toelichting begroting 2022/23 

 • Verslag kascommissie  

 • Decharge voor het gevoerde beleid  (besluit: decharge verlenen aan bestuur voor gevoerde beleid 2021/2022)

 1. Contributie 2023-2024   

 1. Onderscheiding Concordiaan van het jaar 

 1. Verkiezingen nieuwe Penningmeester (Helena Caessens) en nieuwe Secretaris (vacature)  

 1. Rondvraag (graag indien mogelijk voor de vergadering uw vraag e-mailen naar: voorzitter@concordiadelft.nl) 

 1. Heisa en Sluiting 

De stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn beschikbaar op het ledendeel van de website: https://www.concordiadelft.nl/index.php?page=3005&sid=1

Namens het algemeen bestuur, 

Sierk Coolsma en Marrit Smit

Voorzitter en Secretaris DSV Concordia 

Downloads:

Mededelingen Overzicht